skip to Main Content

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΚ ANYTIME MARKET-ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διοργανώνει διαγωνισμό για τους πελάτες των καταστημάτων του δικτύου «OK! GROCERY SUPER MARKET & DELI» στην Κομοτηνή επί της συμβολής των οδών Φιλικής Εταιρείας αριθ. 57, Φιλίππου, Αϊδινίου και Ειρήνης, και στην Αλεξανδρούπολη, επί της διασταύρωσης των οδών 14ης Μαΐου αρ. 96 και Περικλέους, για την κλήρωση συνολικά:

  • Δύο (2) οχήματα ιδιωτικής χρήσης μοντέλο KIA PICANTO 1.0 in motion
  • Δέκα (10) ποδήλατα mountain bikes Everest maverick 27.5 ΄΄
  • Δέκα (10) Φριτέζες Αέρος IZZY IZ-8217 με Αποσπώμενο Κάδο 1700 W 6 L Inox

Ειδικότερα, για το κατάστημα του δικτύου «OK! GROCERY SUPER MARKET & DELI» στην Κομοτηνή επί της συμβολής των οδών Φιλικής Εταιρείας αριθ. 57, Φιλίππου, Αϊδινίου και Ειρήνης, θα κληρωθούν:

  • Ένα (1) όχημα ιδιωτικής χρήσης μοντέλο KIA PICANTO 1.0 in motion
  • Πέντε (5) ποδήλατα mountain bikes Everest maverick 27.5 ΄΄
  • Πέντε (5) Φριτέζες Αέρος IZZY IZ-8217 με Αποσπώμενο Κάδο 1700 W 6 L Inox

Για το κατάστημα του δικτύου «OK! GROCERY SUPER MARKET & DELI» στην Αλεξανδρούπολη επί της διασταύρωσης των οδών 14ης Μαϊου αρ. 96 και Περικλέους,θα κληρωθούν:

  • Ένα (1) όχημα ιδιωτικής χρήσης μοντέλο KIA PICANTO 1.0 in motion
  • Πέντε (5) ποδήλατα mountain bikes Everest maverick 27.5 ΄΄
  • Πέντε (5) Φριτέζες Αέρος IZZY IZ-8217 με Αποσπώμενο Κάδο 1700 W 6 L Inox

Οι όροι (εφεξής «όροι») έχουν ως ακολούθως:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 26/4/2024 ώρα 09:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και το Σάββατο 22/06/2024 ώρα 20:00 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») κατά τις ώρες λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για όσο χρόνο διαρκεί ο διαγωνισμός και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους και τρόπους, έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). Ειδικότερα, το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται στους καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν αγορές αξίας 10€ και άνω α) από το κατάστημα του δικτύου στην Κομοτηνή επί της συμβολής των οδών Φιλικής Εταιρείας αριθ. 57, Φιλίππου, Αϊδινίου και Ειρήνης, εφόσον καταθέσουν σε αυτό το κατάστημα το κουπόνι συμμετοχής τους ή β) από το κατάστημα του δικτύου στην Αλεξανδρούπολη, επί της διασταύρωσης των οδών 14ης Μαϊου αρ. 96 και Περικλέους, εφόσον καταθέσουν σε αυτό το κατάστημα το κουπόνι συμμετοχής τους. Έγκυρη αγορά θεωρείται μόνο εκείνη, η οποία πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω οριζόμενης διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στις εταιρείες του ομίλου του Διοργανωτή, οι δικαιοδόχοι (franchisees) καταστημάτων του δικτύου του Διοργανωτή και οι εργαζόμενοί τους, οι σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και οι μέχρι και Β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έκαστος Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό εφ‘ όσον η απόδειξη αγοράς του είναι αξίας 10€ και έχει εκδοθεί α) από το κατάστημα του δικτύου στην Κομοτηνή επί της συμβολής των οδών Φιλικής Εταιρείας αριθ. 57, Φιλίππου, Αϊδινίου και Ειρήνης, εφόσον καταθέσει σε αυτό το κατάστημα το κουπόνι συμμετοχής του ή β) από το κατάστημα του δικτύου στην Αλεξανδρούπολη, επί της διασταύρωσης των οδών 14ης Μαϊου αρ. 96 και Περικλέους, εφόσον έχει καταθέσει σε αυτό το κατάστημα το κουπόνι συμμετοχής του.

Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Κάθε απόδειξη αγοράς αξίας 10€ και άνω ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή.

Με την απόδειξη ο καταναλωτής παραλαμβάνει ένα (1) αριθμημένο κουπόνι, στο οποίο αναγράφεται ένας μοναδικός κωδικός, που θα χρησιμοποιήσει για να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Στη συνέχεια ο καταναλωτής συμπληρώνει το δελτίο συμμετοχής και ακολουθεί τις οδηγίες για την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας εγγραφής.

Απαραίτητα στοιχεία προς συμπλήρωση από τους διαγωνιζομένους είναι τα ακόλουθα:

(Α) ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας

(Β) επιλογή του ειδικού πεδίου της ως άνω φόρμας με το παρακάτω κείμενο:

«Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και παρέχω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που τα έχω δηλώσει».

Με την επιλογή του ειδικού αυτού πεδίου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά για τις ανάγκες διενέργειας του Διαγωνισμού, τις ανάγκες ανάδειξης των νικητών, παράδοσης των Δώρων και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή (https://www.okmarkets.gr/politiki-aporritoy/).

Επισημαίνεται ότι ο Διοργανωτής θα θεωρεί άπαντα τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ως αληθή και ακριβή, ενώ ο Διαγωνιζόμενος συμπληρώνει με δική του ευθύνη και επιμέλεια τα προσωπικά του στοιχεία.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΔΩΡΟ

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και το αργότερο έως την 7η Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 μ.μ. και επί τη βάσει της λίστας των Συμμετεχόντων που θα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δύο (2) συμμετέχοντα καταστήματα του δικτύου, θα διεξαχθεί, ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ . Για το αδιάβλητο της διαδικασίας, η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει παρουσία κοινού σε ξεχωριστή, για κάθε κατάστημα, εκδήλωση που θα οργανώσει ο Διοργανωτής και θα βιντεοσκοπηθεί, ενώ το σχετικό στιγμιότυπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/. Η ημερομηνία κλήρωσης σε κάθε κατάστημα θα ανακοινωθεί στο κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/, ενώ για κάθε κλήρωση, θα κληρωθούν τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές για κάθε κατηγορία δώρου, σε περίπτωση που δεν ευρεθεί κάποιος εκ των αρχικών νικητών.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι νικητές, εφόσον δεν παρίστανται κατά την κλήρωση, θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου από εκπρόσωπο του Διοργανωτή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.okmarkets.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή και θα είναι διαθέσιμα στο κατάστημα για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία δεν ευρεθεί νικητής στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν δηλωθεί ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα και ως εκ τούτου δεν ευρεθεί.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού ή δεν εμφανιστεί προς αναζήτηση του Δώρου του εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της λίστας των νικητών στο κατάστημα, στο διαδικτυακό τόπο, https://www.okmarkets.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους (υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@okmarkets.gr ), χωρίς, όμως, αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας κατά το προηγούμενο της ανάκλησης χρονικό διάστημα. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων, ο Διοργανωτης δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ενώ επίσης δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Διοργανωτής, για τις ανάγκες της διανομής των δώρων θα διαβιβάσει τα δεδομένα των νικητών σε συνεργάτες τους που θα επιμεληθούν την παράδοση των δώρων των νικητών.

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα της πληροφόρησης/ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας τα στοιχεία επικοινωνίας είναι επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 106, T.K. 16777, 21098100900. Για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475600, Fax: 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr .

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο, https://www.okmarkets.gr/ και σε ευδιάκριτη θέση στο σημείο κατάθεσης των κουπονιών συμμετοχής στα συμμετέχοντα καταστήματα.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, ούτε μπορεί να πωληθεί. Το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Ο Διοργανωτής δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε νόμιμο μέσο την ταυτότητα των νικητών κατά την προσέλευσή τους για την παραλαβή του δώρου τους.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό και να τροποποιήσει τους όρους του. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με το Διαγωνισμό, τα Δώρα ή την τυχόν ακύρωσή τους. Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια αυτών.

Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική, αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε νικητή, συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα και/ή ζημία (υλική, περιουσιακή, ηθική ή άλλη) καθώς και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί και/ή επισυμβεί σε αυτούς σχετιζόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

Back To Top
OK! Markets