skip to Main Content

 Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού

 «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ EURODELI” 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «OK ANYTIME MARKETS Α.Ε.», (εφεξής «η Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στo Ελληνικό Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης 106, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου διαγωνισμό με τίτλο “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ EURODELI (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Facebook σελίδα https://www.facebook.com/okmarkets  (εφεξής «FΒ page»). H διανομή των δώρων του Διαγωνισμού και η ενημέρωση των νικητών θα συντονίζεται από τη Διοργανώτρια.

2. Ο Διαγωνισμός δεν διοργανώνεται σε συνεργασία με το Facebook, ούτε χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια του Διαγωνισμού δεν είναι το Facebook, αλλά η Διοργανώτρια Εταιρεία που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας του Facebook. Οι πληροφορίες που θα διατεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρούσα ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνεται αποκλειστικά η Διοργανώτρια Εταιρεία και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω ‘Όρους. Με τη συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται αυτομάτως ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι χρήστες του Facebook και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.okmarkets.gr η/και https://www.facebook.com/okmarkets    καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.

3.2. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (γ) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook.

3.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια Εταιρεία για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή, ωστόσο, στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 24/6/21 (περαιτέρω η «Έναρξη της προωθητικής ενέργειας») ώρα 00.01, έως και την Κυριακή 11/7/21 , ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη της προωθητικής ενέργειας»).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, ακυρώσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.facebook.com/okmarkets  και www.okmarkets.gr . Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

4.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της Λήξης του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Τρόπος Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

5.1. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει κατά την επίσκεψή του στη σελίδα της «OK ANYTIME MARKETS AE.» στο Facebook https://www.facebook.com/okmarkets να επισκεφθεί το post της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας στο Facebook. Στη συνέχεια, καλείται να ακολουθήσει τα βήματα για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια. Αυτομάτως ο χρήστης θα μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει τα δώρα της προωθητικής ενέργειας.

5.2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω της δημοσίευσης στη σελίδα στο Facebook. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής ανά δημοσίευση θα ακυρώνονται.

5.3. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό όσες κατά την κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με το Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές ή δυσφημιστικές για τη Διοργανώτρια Εταιρία και τα προϊόντα της.

6. Εγκυρότητα συμμετοχής

Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρίας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

7.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της εκ της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

7.2. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει έως την Δευτέρα 12/7/21 και ώρα 15:00 μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει έναν (1) Νικητή που θα κερδίσει εάν δώρο. Οι νικητής θα ανακοινωθούν μέχρι και την Τετάρτη 14/7/21στην αντίστοιχη σελίδα της «OK ANYTIME MARKETS AE» στο Facebook.

7.3. Το δώρο του νικητή που θα προκύψει από την κλήρωση είναι 1 ταξίδι τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό που περιλαμβάνει διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής χώρας της οποίας η ομάδα θα κερδίσει το Ευρωπαϊκό Κύπελο Ποδοσφαίρου στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις 11/7/2021

7.4. Το ονοματεπώνυμο του Νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο https://www.facebook.com/okmarkets και ο τυχερός θα ειδοποιηθεί με μήνυμα κάτω από το σχόλιό του. Θα πρέπει να απαντήσει με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο), ώστε να γίνει η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή και την ανακήρυξή του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

7.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ένα δώρο, ακόμα και αν διατηρεί περισσότερους ενεργούς λογαριασμούς στο Facebook (και ως εκ τούτου πολλαπλά user names) και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικά user names. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

7.6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα παραδώσει το δώρο ως ένα voucher από Ταξιδιωτικό Πρακτορείο της επιλογής της έως τις 31/07/2021 μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε νικητή. Η ανωτέρω εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους νικητές την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) για την παραλαβή του δώρου με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων. Αν οποιοσδήποτε νικητής, εντός 5 ημερών μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

7.7. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των νικητών.

8. Ευθύνη

8.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

8.2 Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα τους όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

8.6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσουν τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούνται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

8.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

9. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

11. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της διοργανώτριας εταιρίας

12. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τον Νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των κατοίκων της (Κανονισμός 2016/679, γνωστός ως GDPR), η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για τους σκοπούς εξυπηρέτησης διεξαγωγής του Διαγωνισμού και υπάγονται στην πολιτική απορρήτου και τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται από την Εταιρεία, όπως και κάθε τηρούμενο από την Εταιρεία μας προσωπικό δεδομένο. Εάν επιθυμείτε την επικοινωνία με την Εταιρεία μας και την αποστολή προς εσάς ενημερωτικών μηνυμάτων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς. Παρακαλούμε σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της επικοινωνίας μας μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε μήνυμα ή επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο στα κάτωθι στοιχεία της Εταιρείας:

Επωνυμία: OK ANYTIME MARKETS AE

Τηλέφωνο: 210 9810090

Email: info@okmarkets.gr

Διεύθυνση: Αφροδίτης 106, 167 77, Ελληνικό, Αττική

Back To Top
OK! Markets