skip to Main Content

Τον διαγωνισμό διοργανώνει η εταιρεία «ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αφροδίτης 106, Ελληνικό , με ΑΦΜ 999309716 (εφεξής η Διοργανώτρια). Η εταιρεία «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ικαρίας αρ. 16 διαθέτει τα δώρα του διαγωνισμού που θα αποδοθούν στους νικητές (εφεξής Δωροθέτης) και  αναλαμβάνει τη διαδικασία αποστολής των δώρων στην Διοργανώτρια. H Διοργανώτρια (α) διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων, β) διαχειρίζεται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων  (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, Ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679), γ) διεξάγει την κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, δ) αναλαμβάνει  τη διαδικασία αποστολής- παράδοσης των δώρων στους τυχερούς νικητές ή/και τους αναπληρωματικούς νικητές του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα), που είναι άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη, οι συγγενείς τους α’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 27/8/2021 και ώρα 00.01 έως Πέμπτη 23/9/2021 και ώρα 23.59 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευση της στην επίσημη ιστοσελίδα www.okmarkets.gr.  Αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής δεν θα δίνουν στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα θεωρούνται ανίσχυρες ως συμμετοχές ενώ επιπλέον δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε και δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του ενδιαφερομένου όσον αφορά τον Διαγωνισμό.

3. ΕΓΚΥΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3.2, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρίας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

3.2. Με κάθε αγορά προϊόντων KIDSVALLEY της εταιρίας «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Οι αγορές που συμμετέχουν ισχύουν μόνο με αποδείξεις λιανικής στα καταστήματα με την εμπορική ονομασία ΟΚ ANYTIME MARKET AE που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από τις 27/8/2021 έως και τις 23/9/2021 και ώρα 23.59 Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο για όλη της διάρκεια του διαγωνισμού.

4. ΚΛΗΡΩΣΗ

4.1. Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 24/9/2021 σε χώρο της εταιρείας στη διεύθυνση Αφροδίτης 106, στο Ελληνικό και θα εισαχθούν, ως αριθμοί συμμετέχοντες στην κλήρωση, που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 αγορά ενός εκ των εκ των προϊόντων KIDSVALLEY της εταιρίας «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

4.2. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.okmarkets.gr προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

5. ΔΩΡΑ – ΝΙΚΗΤΕΣ

5.1. Θα αναδειχθούν συνολικά (5) πέντε τυχεροί που θα κερδίσουν (5) έντε Παιδικά Αυτοκινητάκια Ηλεκτροκίνητα.  Επιπλέον, θα αναδειχθούν και (5) πέντε αναπληρωματικοί νικητές.

5.2. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια και η Δωροθέτρια  απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα του δώρου ή/και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο εταιρείες.

5.3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την νίκη τους από την Διοργανώτρια εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα τους δοθεί από την Διοργανώτρια οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου από την Διοργανώτρια. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους.

5.4. Οι αριθμοί των νικητήριων  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.okmarkets.gr

5.5. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιονδήποτε λόγο μέχρι τις 27/9/2021 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός να παραλάβει το Δώρο του έως 31/10/2021 την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα του δοθεί από την Διοργανώτρια οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους νικητές είτε από τους αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

5.6. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους νικητές ή/και στους αναπληρωματικούς από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία και μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήξη του διαγωνισμού και ανάδειξη των νικητών. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε νικητή ή/και αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

6.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

6.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

6.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

6.5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτή αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στον διαγωνισμό που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Διοργανώτρια για το σκοπό απόδοσης των Δώρων. Κατά την τηλεφωνική ενημέρωσή τους για την απόδοση του δώρου τους οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν τα ανωτέρω προσωπικά τους στοιχεία στην Διοργανώτρια για την παράδοση των Δώρων, τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της. Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους και της αγοράς των προϊόντων που συμμετέχουν, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στην έδρα της είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ή/ και των νικητών του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί από την Διοργανώτρια στην Δωροθέτρια.

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

9.1. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.okmarkets.gr

9.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

9.3.  Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή του αποτελέσματος της κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

9.4. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προώθηση του διαγωνισμού και τα αποτελέσματά του μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε είδος ειδήσεων που σχετίζεται με το βραβείο και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να χρησιμοποιεί το όνομα των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ μέρους τους, για την περίοδο ενός (1) έτους από τη διεξαγωγή της κλήρωσης και με τη συμμετοχή όλων σε αυτόν τον Διαγωνισμό έχει τη συγκατάθεσή τους να το πράξει αυτόματα.

10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τον διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Back To Top
OK! Markets